۱ مطلب با موضوع «دلنوشته در مورد چادر» ثبت شده است

1. دلنوشته در مورد چادر

خواهرم میدانی شیرینی چادر در چیست؟
اینکه تو لباس سربازی حجت ابن الحسن را بر تن میکنی،
اینکه مولا با دیدنت لبخند رضایت بر لب هایش می آید،
و تو دو گوهر گرانبهای خویش را که حیا و عفتت میباشد را حفظ میکنی.
با همین یک چادر ساده میدانی به استحکام چند خانواده کمک کرده ای؟!

میدانی جلوی چه میزان گناه را گرفته ای؟
به خدا قسم اینها با دنیایی قابل تعویض نمیباشد.
پس قدر خودت را بدان...